JDF Processintegration

En konkurrensfördel idag. En förutsättning imorgon.

Överblick

JDF Profit Smartly
JDF är en industristandard som möjliggör automatisering och standardisering av verksamhetsprocesser. I sin enklaste form handlar det om att koppla samman systemen och maskinerna som används igenom arbetsflödet. Detta ger fördelar:

 • Ökad hastighet. Stora tidsvinster ges då manuell inmatning av information helt kan elimineras eller som mest behöva matas in en gång. Inställningar av system och maskiner kan till största del ske automatiskt.
 • Ökad tillförlitlighet och minskade kostnader. Med ett integrerat arbetsflöde minimeras risken för att fel uppstår och kostnaderna detta för med sig i form av omtryck eller missade leveransdatum.
 • Ökad kvalitet. Genom att standardisera arbetsflödet kan en minsta kvalitetsnivå säkerställas och underlättar eller är en förutsättning i olika certifieringsarbeten.

Simutek har stor erfarenhet av JDF och har utvecklat intensivt mot denna standard sedan 2004 . Vi står gärna till tjänst att förmedla vår kunskap så att ni som tryckeri snabbast kan dra nytta av fördelarna med ett JDF-certifierat affärssystem. Nedan följer ett axplock.

3 steg för att komma igång

Att införa ett fullt JDF-integrerat arbetsflöde kan förefalla en stor förändring och inget som kan ske över en natt. Detta betyder inte att man ska skjuta på en JDF-investering. Istället är det viktigt att tidigt börja med detta arbete och stegvis öka företagets kompetens omkring JDF och graden av integration inom tryckeriet. Att investera i JDF-flöden ger idag en stor konkurrensfördel som inom en nära framtid kommer att vara en förutsättning.

Vi rekommenderar att ta fram en plan för hur tryckeriet successivt ska införa JDF och utse en ansvarig person.

 1. Se över dina befintliga system och leverantörer.Flertalet av systemen är sannolikt redan JDF-kompatibla. Exempelvis kan en sådan inventering bestå av:
  • Typ av system (t.ex. webbshop, affärssystem, prepress-system, press-system, postpress-system).
  • Finns JDF stöd och nödvändiga licenser? Kontakta leverantörerna, eller följ vilka som aktivt sammarbetar och hur långt arbetet fortskridit från www.cip4.org/matrix.
  • Vilka kopplingar stöds? (webbshop-till-affärssystem, affärssystem-till-prepress, affärssystem-till-press, affärssystem-till-postpress)
  • Är kopplingarna JDF Certifierade?
 2. Utforma en plan i vilken ordning integration önskas ske och ambitionsnivå. Prioritera de kopplingar som ger störst nytta för minsta investering.
 3. Kontakta leverantörerna och genomför projektet. Glöm inte att följa upp att önskat resultat uppnåtts vilket motiverar att gå vidare till nästa punkt i planen.

Tänkvärt

 • JDF syftar till att minska leverantörsberoende. Sammankopplade system samlar styrkor från en mångfald leverantörer.
 • Tänk på helheten och börja integrera den koppling som ökar flödet. Att rationalisera en del i arbetsflödet ger inga vinster om det finns en stor flaskhals någon annanstans.
 • Ta tillvara på standarder. Standard innebär vanligtvis låg kostnad, hög funktion och minimal inlåsningsrisk. För skräddarsydda kopplingar gäller motsatsen.
 • Att få en effektiv produktion är inget som är förbehållet de större tryckerierna. Tvärtom. Med denna standard ges möjligheter att till en överskådlig investering få en effektiv och automatiserad produktion vilket tidigare endast var förbehållet större tryckerier.
 • Se till att satsa på ett JDF-flöde före konkurrenterna och ta del av konkurrensfördelar. Alla teknikskiften ger fördelar för de företag som varit först ut, därefter blir det en nödvändighet för att överleva.